Commit 734ba2d8 authored by Sigurd Kolstad Skåre's avatar Sigurd Kolstad Skåre
Browse files

Update README.md

parent a957aa0e
...@@ -41,5 +41,5 @@ Da denne oppgaven ber oss vise grunnleggende kunnskap om React Native, og vi ikk ...@@ -41,5 +41,5 @@ Da denne oppgaven ber oss vise grunnleggende kunnskap om React Native, og vi ikk
Forskjellen mellom React og React Native, er at React Native bruker «native rendering». For IOS vil dette si *Objective-C* og for Android brukes *Java*. Dermed resulterer koden i ekte «mobile» UI-komponenter, og applikasjoner skrevet i React Native vil for sluttbrukeren være en «ekte mobil-applikasjon», ikke bare et «webview». [(Learning React Native, 2021)](https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-native/9781491929049/ch01.html) Forskjellen mellom React og React Native, er at React Native bruker «native rendering». For IOS vil dette si *Objective-C* og for Android brukes *Java*. Dermed resulterer koden i ekte «mobile» UI-komponenter, og applikasjoner skrevet i React Native vil for sluttbrukeren være en «ekte mobil-applikasjon», ikke bare et «webview». [(Learning React Native, 2021)](https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-native/9781491929049/ch01.html)
Hadde vi valg å gjøre oppgave a) måtte vi gjort noen endringer for at ReactNative skulle fungert. Dette er fordi vanlig ReactJS (og følgelig prosjekt 3) bruker HTML-tags. ReactNative bruker kun JSX. Derfor måtte vi f.eks. erstattet alle *div* (som er HTML) med f.eks. *View*. I tillegg måtte vi endret all CSS, da dette ikke brukes til å style React Native komponenter. (Selv om det brukes en veldig lik metode.) Hadde vi valg å gjøre oppgave a) måtte vi gjort noen endringer for at ReactNative skulle fungert. Dette er fordi vanlig ReactJS (og følgelig prosjekt 3) bruker HTML-tags. ReactNative bruker kun JSX. Derfor måtte vi f.eks. erstattet alle *div* (som er HTML) med f.eks. *View*. I tillegg måtte vi endret all CSS, da dette ikke brukes til å style React Native komponenter. (Selv om det brukes en veldig lik metode.) Det er også endel annet som er litt forskjellig fra ReactJS og React Native, som vi måtte ha endret.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment