Commit 0c4ff59a authored by Dherik Jenitan Devakumar's avatar Dherik Jenitan Devakumar
Browse files

Update README.md

parent 1c71698e
Pipeline #144607 passed with stages
in 5 minutes and 25 seconds
# MERK!!
Av en eller annen grunn vises ikke én av komponentene våre i builden. Vi har prøvd å builde med både react scripts og med webpack uten hell. Når man trykker på "Sign in" vil modulen komme opp, men ikke være synlig. Det går fortsatt an å skrive inn på et usynlig tekstfelt som dere kan finne ved å hovre musa over. Dere kan logge inn ved å skrive et vilkårlig navn og så trykke på knappen under eller 'enter'. Under ligger gif av hvordan det ser ut på lokal server.
![](show-login-modal_900x552.gif)
[[_TOC_]]
# Om prosjektet
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment