Commit f2d59b16 authored by Kavusikan Sivasubramaniam's avatar Kavusikan Sivasubramaniam
Browse files

Update README.md

parent c0bc57bd
......@@ -86,7 +86,7 @@ For å kjøre frontend må man:
3. `yarn start`
4. Følg instruks i terminalen og velg ønsket måte å kjøre appen på.
**Vi opplever i blant problemer med scrolling på Android. Dette problemet er derimot ikke på iOS. Med Android har vi kun hatt mulighet til å kjøre med en emulator, og ikke gjennom Expo Go ettersom vi ikke har tilgang på en Android telefon. (https://piazza.com/class/ksk8rtnewz56sh?cid=257)**
**Vi opplever i blant problemer med scrolling på Android. Scrolling fungerer ikke som det skal, man må i det tilfelle scrolle med piltastene. Dette problemet er derimot ikke på iOS. Med Android har vi kun hatt mulighet til å kjøre med en emulator, og ikke gjennom Expo Go ettersom vi ikke har tilgang på en Android telefon. (https://piazza.com/class/ksk8rtnewz56sh?cid=257)**
### Backend
Trenger ikke å starte backend lokalt. Backenden ligger på NTNU server, og dermed holder det å være logget inn på NTNU-vpn.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment