Commit b2290ba1 authored by Kavusikan Sivasubramaniam's avatar Kavusikan Sivasubramaniam
Browse files

Update README.md

parent 13332feb
......@@ -83,7 +83,9 @@ For å kjøre frontend må man:
1. `cd frontend/`
2. `yarn install`
3. `yarn start`
4. Følg instruks i terminalen og velg ønsket måte å kjøre appen på.
4. Følg instruks i terminalen og velg ønsket måte å kjøre appen på. Web-versjon kan være ustabil, ettersom det er brukt react-native-komponenter.
####Andre valgmuligheter for kjøring av app.
![](https://i.imgur.com/PvdlXLX.jpg)
**Vi opplever i blant problemer med scrolling på Android. Scrolling fungerer ikke som det skal, man må i det tilfelle scrolle med piltastene. Dette problemet er derimot ikke på iOS. Med Android har vi kun hatt mulighet til å kjøre med en emulator, og ikke gjennom Expo Go ettersom vi ikke har tilgang på en Android telefon. (https://piazza.com/class/ksk8rtnewz56sh?cid=257)**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment