Commit 3535cdb5 authored by Mikkel Marstein's avatar Mikkel Marstein
Browse files

Update README.md

parent a8ac9b77
# Viktig
Peergrade linken til dette prosjektet er litt feil.
Bruk http://it2810-28.idi.ntnu.no/prosjekt3/
Bruk http://it2810-28.idi.ntnu.no/prosjekt_3/
# Om applikasjonen
Applikasjonen gir en oversikt over verdens land. Ved å velge et land kan man se detaljer om landet, slik som hovedstad, språk og valuta. Listen med land kan også filtreres, sorteres og søkes i. All denne dataen er lagret i databasen vår. En bruker kan også selv lagre data til databasen gjennom å merke land som favoritt. Denne dataen blir hentet opp gjennom å vise antallet som har merket landet som favoritt når man velger å se detaljer om landet.
# Database
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment