Commit 922a1007 authored by Mithunan Sivakumar's avatar Mithunan Sivakumar
Browse files

Update readme.md

parent 28ae793a
......@@ -3,8 +3,13 @@ Vi har i dette prosjektet fokusert på å lage en mobilvennlig app og har derfor
### Oppsett
For å kjøre appen og være koblet opp mot vår server er det lurt å være på NTNU-nett eller bruke VPN for å koble deg til det.
Deretter kjører du expo install
Og expo start for å teste appen.
Deretter kjører du
* ```expo install```
* ```expo start```
Skann QR-koden og test appen med ExpoGo til iOS og Android
### Frontend
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment