Commit 8ab33b5b authored by Mithunan Sivakumar's avatar Mithunan Sivakumar
Browse files

Update readme.md

parent fe2f3ed7
......@@ -4,15 +4,17 @@ Vi har i dette prosjektet fokusert på å lage en mobilvennlig app og har derfor
### Oppsett
For å kjøre appen og være koblet opp mot vår server er det lurt å være på NTNU-nett eller bruke VPN for å koble deg til det.
* Husk å klone repoet.
* Last ned expo-cli globalt, enten ved
* ```yarn global add expo-cli```
* ```npm install -g expo-cli```
* Deretter```expo install``` hvis du bruker yarn, ellers kjør ```npm install```
* Deretter```yarn install``` hvis du bruker yarn, ellers kjør ```npm install```
* For å kjøre appen kjør ```expo start``` hvis du bruker yarn, ellers kjør ```npm start```
* For å kjøre appen kjør ```yarn start``` hvis du bruker yarn, ellers kjør ```npm start```
Skann QR-koden og test appen med ExpoGo til iOS og Android
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment