Commit 6c14d059 authored by Mithunan Sivakumar's avatar Mithunan Sivakumar
Browse files

Update readme.md

parent 922a1007
......@@ -3,9 +3,13 @@ Vi har i dette prosjektet fokusert på å lage en mobilvennlig app og har derfor
### Oppsett
For å kjøre appen og være koblet opp mot vår server er det lurt å være på NTNU-nett eller bruke VPN for å koble deg til det.
Deretter kjører du
* ```expo install```
* Last ned expo-cli globalt, enten ved
* ```yarn global add expo-cli```
* ```npm install -g expo-cli```
* Deretter```expo install```
* ```expo start```
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment