Commit 28ae793a authored by Mithunan Sivakumar's avatar Mithunan Sivakumar
Browse files

Add readme documentation file

parent fcb6aa26
## React Native App - Movieratr
Vi har i dette prosjektet fokusert på å lage en mobilvennlig app og har derfor ikke fokusert noe på react-native for web.
### Oppsett
For å kjøre appen og være koblet opp mot vår server er det lurt å være på NTNU-nett eller bruke VPN for å koble deg til det.
Deretter kjører du expo install
Og expo start for å teste appen.
Skann QR-koden og test appen med ExpoGo til iOS og Android
### Frontend
#### Komponenter
Vi har for de komponentene som brukes i flere deler av appen laget komponenter som har lignende struktur som for webappen (prosjekt 3). I dette prosjektet har vi ikke brukt noen tredjeparts-biblioteker for generiske komponenter, men utnyttet komponentene fra react-native pakken. I prosjekt3 brukte vi l en tredjepartskomponent for “ratingen med stjerner” og har brukt lignende komponent igjen for prosjekt4.
#### Gjenbruk av redux
Det var kun en liten endring vi gjorde i redux og det var i forbindelse med autentisering. Ettersom vi ikke kunne lagre token i cookies, valgte vi å bruke React Native AsyncStorage. For å kunne bruke dette måtte vi endre setToken til også å være async.
### Backend
Backenden er den samme som vi brukte i prosjekt 3, og har ikke trengt noen endringer.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment