Commit d8f1f93b authored by Hauk Aleksander Olaussen's avatar Hauk Aleksander Olaussen 🛀🏿
Browse files

Update README.md

parent e9e9fac9
Pipeline #86544 canceled with stages
......@@ -46,9 +46,9 @@ På skjermer under 550px synes vi det blir litt for lite bredde at her tenker vi
Testene er lokalisert i <em>__ tests __ </em> mappen. Det ligger en snapshottest for *App.tsx* og en testcase som tester at funksjonen som henter dikt fra [poetryDB](https://poetrydb.org/index.html) henter fem dikt. I og med at arrayen med URLer inneholder fem forskjellige, så vil å teste at funksjonen returnerer en array med fem dikt vise at alle diktene ble hentet.
Nettsiden er testet på flere enheter. Disse inkluderer laptoper, desktoper og mobile enheter. Det er ikke testet på Mac, ettersom ingen av oss besitter en. Nettsiden er derimot testet med Safari nettleseren på en iPhone 10. Ved alle tester fungerte nettsiden som forventet.
Nettsiden er testet på flere enheter. Disse inkluderer laptoper, desktoper og mobile enheter. Det er ikke testet på Mac, ettersom ingen av oss besitter en. Nettsiden er derimot testet med Safari nettleseren på en iPhone 10, samt en Honor view 20 med Google Chrome. Ved alle tester fungerte nettsiden som forventet.
Testene inkluderer alle interaksjonsmetoder brukeren kan bruke for å interagere med nettsiden (knapper, nedtrekksliste, størrelse på nettleser). I tillegg til dette bekreftes det at animasjoner og lyder fungerer som det skal over alle de brukte enhetene.
Testene inkluderer alle interaksjonsmetoder brukeren kan bruke for å interagere med nettsiden (knapper, nedtrekksliste, størrelse på nettleser). I tillegg til dette bekreftes det at animasjoner og lyder fungerer som det skal over alle enhetene brukt til testing.
* **Laptop og stasjonær:** Det er på bærbare/stasjonære PCer altn av utviklingen har skjedd, og også dermed hva den er spesifisert for.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment