Commit 63fd4d83 authored by Noran Baskaran's avatar Noran Baskaran
Browse files

Update README.md

parent d8f1f93b
Pipeline #86545 failed with stages
in 4 minutes and 5 seconds
......@@ -58,6 +58,6 @@ Testene inkluderer alle interaksjonsmetoder brukeren kan bruke for å interagere
## Misc
Ved de ulike fargevalgene for animasjonene har vi bevisst valgt å ikke bruke de samme fargene hver gang. Fargene er tilfeldige, men blir vektet mot den fargen som er valgt. Dette vil si at det ikke er sikkert at fargen som vises på animasjonen er den valgte fargen, men at det er allers størst sannsynlighet for an man får en shade av den fargen. Dette gjør at vi får en tilfeldig farge som er vektet mot fargen valgt av bruker. På animasjonene som inneholder flere individuelle elementer vil den "totale" fargen med all sannsynlighet være den valgte fargen, men animasjoner med kun ett element, eller med elementer som har samme farge, så er ikke dette alltid tilfellet. Det er allikevel et bevisst valg for å skape variasjon på animasjonene :)
Ved de ulike fargevalgene for animasjonene har vi bevisst valgt å ikke bruke de samme fargene hver gang. Fargene er tilfeldige, men blir vektet mot den fargen som er valgt. Dette vil si at det ikke er sikkert at fargen som vises på animasjonen er den valgte fargen, men at det er aller størst sannsynlighet for at man får en shade av den fargen. Dette gjør at vi får en tilfeldig farge som er vektet mot fargen valgt av bruker. På animasjonene som inneholder flere individuelle elementer vil den "totale" fargen med all sannsynlighet være den valgte fargen, men animasjoner med kun ett element, eller med elementer som har samme farge, så er ikke dette alltid tilfellet. Det er allikevel et bevisst valg for å skape variasjon på animasjonene :)
Ballen på animasjon 4 vil gå raskere og raskere for hver gang den endrer farge. Dette er igjen for å skape variasjon :)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment