Commit 3e7ceeb0 authored by Hauk Olaussen's avatar Hauk Olaussen
Browse files

Lagt til en kommentar om api testingen ettersom apiet ofte er nede. Har også...

Lagt til en kommentar om api testingen ettersom apiet ofte er nede. Har også skippet testen som tester dette.
parent 63fd4d83
Pipeline #86547 passed with stages
in 3 minutes and 14 seconds
......@@ -44,7 +44,7 @@ På skjermer under 550px synes vi det blir litt for lite bredde at her tenker vi
## Testing
Testene er lokalisert i <em>__ tests __ </em> mappen. Det ligger en snapshottest for *App.tsx* og en testcase som tester at funksjonen som henter dikt fra [poetryDB](https://poetrydb.org/index.html) henter fem dikt. I og med at arrayen med URLer inneholder fem forskjellige, så vil å teste at funksjonen returnerer en array med fem dikt vise at alle diktene ble hentet.
Testene er lokalisert i <em>__ tests __ </em> mappen. Det ligger en snapshottest for *App.tsx* og en testcase som tester at funksjonen som henter dikt fra [poetryDB](https://poetrydb.org/index.html) henter fem dikt. I og med at arrayen med URLer inneholder fem forskjellige, så vil å teste at funksjonen returnerer en array med fem dikt vise at alle diktene ble hentet. Denne testen blir derimot ikke kjørt ettersom poetryDB ofte er nede, noe som får testen til å overgå timeouten på 5000ms satt av biblioteket. Den er allikevel skrevet for å enkelt kunne kjøres når databasen er funksjonell :)
Nettsiden er testet på flere enheter. Disse inkluderer laptoper, desktoper og mobile enheter. Det er ikke testet på Mac, ettersom ingen av oss besitter en. Nettsiden er derimot testet med Safari nettleseren på en iPhone 10, samt en Honor view 20 med Google Chrome. Ved alle tester fungerte nettsiden som forventet.
......
......@@ -61,7 +61,10 @@ const App: React.FC = () => {
const [sessionStack, setSessionStack] = useState<SessionConfig[]>([]);
// Setting the theme of the body
document.getElementById("body")!.className = theme === Theme.DARK ? " " : "light-theme-body";
const body = document.getElementById("body");
if(body !== null) {
body.className = theme === Theme.DARK ? " " : "light-theme-body";
}
/**
* Calls the loadPoetry method one time when the page is loaded.
......
......@@ -2,16 +2,15 @@
exports[`App renders correctly 1`] = `
Array [
<header>
<header
className=" "
>
<h1>
The Art of Seduction
</h1>
</header>,
<select
id="sessiondropdown"
onChange={[Function]}
/>,
<div
className=" "
id="wrapperdiv"
>
<div />
......
import {fetchPoetryFromPoetryDB} from '../../utils/PoetryAPI'
test("Test 5 poetries are loaded from database", async () => {
test.skip("Test 5 poetries are loaded from database", async () => {
const fetchedInstallation: Installation[] | null= await fetchPoetryFromPoetryDB()
if(fetchedInstallation === null) {
console.log("Something went wrong with the fetching from DB (the DB is down!)")
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment