Commit 72cc3bc4 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Endret plassering av bilde

parent 7ad72556
Pipeline #138343 passed with stages
in 2 minutes and 12 seconds
......@@ -42,12 +42,14 @@ Det mest modne og utbredte byggeverktøyet for Java-plattformen er https://maven
Med mindre noe annet er konfigurert, krever maven sine standardinnstillinger fire mapper for java (hvis mappen trengs, da):
image::images/javafx-template-structure.png[width=250, float="right"]
** *src/main/java* inneholder "produktiv" java-kode
** *src/main/resources* inneholder _ressurser_, f.eks. *fxml*- og *png*-filer
** *src/test/java* inneholder testkode
** *src/test/resources* inneholder ressurser spesifikke for testene, f.eks. datafiler
image::images/javafx-template-structure.png[width=300]
I utklippet til høyre ser vi at mappene *src/main/java*, *src/main/resources* og *src/test/java* er i bruk, og hver av disse har en *app*-mappe som tilsvarer java-pakken *app*.
=== Maven-konfigurasjon med pom.xml
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment