Commit d93660fe authored by Turid Cecilie Dahl's avatar Turid Cecilie Dahl
Browse files

Merge branch 'turid_sandbox' of...

Merge branch 'turid_sandbox' of http://gitlab.stud.idi.ntnu.no/IT2810-H19/teams/team-11/webutvikling into turid_sandbox
parents 91d4cfcc 76c5d878
......@@ -39,7 +39,7 @@ Git har blitt hyppig brukt gjennom hele prosjektprosessen. Etter *create-react-a
Hver uke har det blitt laget issues som har blitt utdelt til et medlem og satt frist til neste møte, neste uke eller senere. Den første uken av prosjektet prøvde gruppen å ha en branch per medlem. Dette fungerte greit, men andre uke ønsket gruppen å heller ha brancher basert på hvilken funksjonalitet som ble utviklet. Derfor ble det laget en branch til hver issue. I noen tilfeller ble tilhørende issues samlet til en overordnet branch. Gruppen kunne vurdert å da slå sammen issuesene som ble tilhørende samme branch, men allikevel ønsket gruppemedlemmene å ha relativt detaljerte issues og valgte ikke å slå issuesene sammen. Etter å ha prøvd begge disse fremgangsmåtene for branch-struktur, har gruppen foretrukket å ha en branch per issue/overordnede issue. Det kan komme av at da blir det mer oversiktlig og at andre kan jobbe på en annen branch lettere om de ønsker. På den andre siden, kan det bli litt rotete med så mange brancher. Dermed har ikke gruppen helt fastslått hva slags branch-struktur som vil benyttes i fremtidige prosjekter.
### `Kilder`
Try REACTJS Tutorial - Display Json Data. (2018). Hentet fra:
3 Try REACTJS Tutorial - Display Json Data. (2018). Hentet fra:
https://www.youtube.com/watch?v=9C85o8jIgUU&fbclid=IwAR08HyNZ-VLLTn50-NO7ogQB21CqWJmxRKlWQqhE3rtPjgMDUsQrbCDNOQU
Berebecki, P. (udatert). React JS Radio buttons. Hentet fra CodePen website:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment