Commit ab581b72 authored by Turid Cecilie Dahl's avatar Turid Cecilie Dahl
Browse files

Updated README

parent 7f6adf73
......@@ -32,6 +32,7 @@ Det er mange ulike måter å kjøre tester på, men gruppen har bestemt seg for
Gruppen har også testet nettsiden manuelt med development build på PC, mobil og andre enheter gjennom nettleser-verktøyet *toogle device toolbar*.
### `Virtuell Maskin`
Det ble laget en production build av prosjektet ved å bruke *npm run build*. De produserte filene ble plassert i en build-mappe, viss innhold ble kopiert til en virtuell maskin. For å få til dette ble apache-server installert, og ubuntu 16 brukt til å kopiere og flytte filene til den aktuelle URL-en.
### `Bruk av git og koding`
Git har blitt hyppig brukt gjennom hele prosjektprosessen. Etter *create-react-app* ble kjørt så ble prosjektet pushet til gitlab. Deretter forsikret gruppen seg om at alt av git-funksjonalitet fungerte hos alle gruppemedlemmene. Alle i gruppen bruker Visual Studio Code (VS Code) som tekst-editor, og VS Code har innebygd kompatibilitet med git. Dermed ble git brukt hos alle, og da gruppen opplevde merge conflics, kunne det lett løses i VS Code.
......
......@@ -21,14 +21,13 @@ class Sidebar extends Component {
//saves the combination in local storage
saveFav(){
//Checks if user has web storage support
if (typeof(Storage) !== "undefined") {
localStorage.favIndex = this.props.currentIndex;
localStorage.favSound = this.props.soundIndex;
localStorage.favImage = this.props.imageIndex;
localStorage.favText = this.props.textIndex;
} else {
// Sorry! No Web Storage support..
}
}
}
//http://react.tips/radio-buttons-in-reactjs/
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment