Commit 8b38e53b authored by Turid Cecilie Dahl's avatar Turid Cecilie Dahl
Browse files

Added caching photos, wrote more in README and replaced TidusLaugh

parent f8406596
......@@ -10,7 +10,7 @@ Underveis i prosjektet har gruppen opprettholdt kravet om å kunne de ordinære
### `Ajax`
SVG-filene og json-filene som er brukt lastes inn via ajax sin *fetch*-metode. Dette gjør at filene kun lastes inn dersom det er nødvendig. I motsetning gjøres henting av lyd kun med vanlig importering.
Gruppen har valgt å ikke implementere noen egen form for caching, ettersom dette allerede eksisterer i moderne nettlesere.
Gruppen har valgt å ikke implementere noen egen form for caching, ettersom dette allerede eksisterer i moderne nettlesere. Dette er vist med bildene caching1 og caching2. I caching1 er caching disabled, dette vises med at status code er 200 OK. Det vil si at bildet har blitt hentet, og at dragon bildet ikke var lagret i cachen. Caching2 viser at når man har caching abled, så får man status code 304 Not Modified. Den statusen betyr at man ikke trengte å hente dragon bildet ettersom det var allerede lagret i cachen, og hadde ikke blitt modifisert.
### `HTML Web Storage`
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment