Commit 80e386fa authored by Turid Cecilie Dahl's avatar Turid Cecilie Dahl
Browse files

Updated readme on web storage changes

parent d93660fe
......@@ -14,7 +14,7 @@ For alle tekster som er brukt, har gruppen inkludert sitattegn og opphavsperson.
### `HTML Web Storage`
I prosjektet er det brukt både *local storage* og *session storage*. *Local storage* har gruppen valgt å utnytte ved å gi brukeren mulighet for å lagre sin favoritt kombinasjon av radioknappene. *Session storage* brukes til at dersom man oppdaterer nettsiden, vil man komme tilbake på nettsiden med den samme radioknapp-kombinasjonen.
I prosjektet er det brukt både *local storage* og *session storage*. *Local storage* har gruppen valgt å utnytte ved å gi brukeren mulighet for å lagre sin favoritt kombinasjon av bilde, lyd og tekst. *Session storage* brukes til at dersom man oppdaterer nettsiden, vil man komme tilbake på nettsiden med samme kombinasjon man hadde før oppdateringen.
### `Responsive Web Design`
Viewport ble satt ved å legge inn en <meta>-tag med *name=”viewport”*. Inne i <meta>-taggen ble *width*, dvs. bredden til skjermen, satt til å følge bredden til vinduet vist på skjermen. I tillegg ble *initial-scale*, dvs. den initielle zoomen når nettsiden lastes, satt til å være 1.0.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment