Commit 35fbd6b2 authored by Grethe Sandstrak's avatar Grethe Sandstrak
Browse files

Replace KortstokkTest.java

parent b7d7441d
......@@ -20,29 +20,29 @@ public class KortstokkTest {
private Kortstokk instance;
private static final int forsteBokstav = 'A';
private static final int sisteBokstav = 'Z';
public KortstokkTest() {
}
@BeforeClass
public static void setUpClass() {
}
@AfterClass
public static void tearDownClass() {
}
@Before
public void setUp() {
//lag ny kortstokken før hver test
instance = new Kortstokk();
}
@After
public void tearDown() {
}
@Test
public void testGetKortstokk(){ // test om kortstokken inneholder alle bokstavene i alfabetet, og ingen duplikater
System.out.println("testGetKortstokk()");
......@@ -58,18 +58,19 @@ public class KortstokkTest {
public void testGetAntallBokstaver(){
System.out.println("testGetAntallBokstaver()");
int result = instance.getAntallBokstaver();
int expResult = sisteBokstav - forsteBokstav + 1;
int expResult = sisteBokstav - forsteBokstav + 1; // må plusse på 1 for å få med z
assertEquals(expResult, result);
}
@Test
public void testGetKort_normalsituasjon() throws Exception{ // tester at etter ett tall er trukket så er arraylisten med kort minket med 1
System.out.println("testGetKort_normalsituasjon()");
// trekker to kort
// trekker tre kort
char bokstav = instance.getKort();
bokstav = instance.getKort();
bokstav = instance.getKort();
int result = instance.getAntallBokstaver();
int expResult = sisteBokstav - forsteBokstav-1; //trekker fra 1 for å få med Z..
int expResult = (sisteBokstav - forsteBokstav+1)- 3; // +1 for å få med z, - 3 for tre trekte kort.
assertEquals(expResult, result);
}
......@@ -82,5 +83,9 @@ public class KortstokkTest {
}
char bokstav = instance.getKort(); // skal kaste unntak, kortstokken er nå tom
}
}
public static void main(String args[]) {
org.junit.runner.JUnitCore.main(KortstokkTest.class.getName()); // tas med dersom textpad ikke er konfigurert
}
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment