Commit 3eeec135 authored by Bjørnar Østtveit's avatar Bjørnar Østtveit

OPPDATERING

parent b8bf497c
Pipeline #26465 canceled with stage
in 46 seconds
The Daily Node, en community nettavis.
Alternativ 1 på øving 3 + 12.
NB! OPPDATERING:
Prøvde en siste "retry" på siste commit og nå fungerte mysql på ci plutselig igjen, så du kan se bort i fra kommentaren under lenka på innleveringa.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment