Commit b043ca87 authored by Mia Fornes's avatar Mia Fornes
Browse files

done

parent a1783ded
......@@ -3,6 +3,8 @@
### Introduksjon
Dokumentet er skrevet i forbindelse med faget TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør våren 2021. Hensikten med dokumentet er å gi en beskrivelse av systemet som er laget, og inneholder dermed informasjon på kode og avhengigheter som er benyttet.
Lenke til vårt GitHub Repository: https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/asbjorfk/vehicle-parts-detection
___
### Prosjektstruktur
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment