Commit aed4e956 authored by Mia Fornes's avatar Mia Fornes
Browse files

done

parent b043ca87
......@@ -19,6 +19,7 @@ ___
### Installasjon og kjøring
De viktigste eksterne avhengighetene/programvarebibliotekene som har blitt brukt i prosjektet er listet nedenfor:
* [AlexeyAB/darknet](https://github.com/AlexeyAB/darknet) - Rammeverk for trening av YOLO-modeller.
* [tzutalin/labelImg](https://github.com/tzutalin/labelImg) - Program brukt for labeling av frames.
* [theAIGuysCode/yolo4-custom-functions](https://github.com/theAIGuysCode/yolov4-custom-functions) - Repository med kode for å konvertere modeller fra Darknet til TensorFlow. Repoet inneholder også kode for deteksjon på biler og video. Modifikasjoner er gjort for å tegne ground truth bokser, og kan brukes ved å klone vår fork av repoet: [our-yolo-custom-functions](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/miafo/our-yolo-custom-functions). Prosessen med å installere nødvendige biblioteker, samt konvertering av modell, gjøres på tilsvarende måte som for den originale koden. Dersom det er ønskelig å benytte vår kode for tegning av ground truth bokser må følgende kommando brukes:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment