Commit a1783ded authored by Mia Fornes's avatar Mia Fornes
Browse files

done

parent 19ac5713
......@@ -2,14 +2,16 @@
## Systemdokumentasjon
### Introduksjon
Dokumentet er skrevet i forbindelse med faget TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør våren 2021. Hensikten med dokumentet er å gi en beskrivelse av systemet som er laget, og inneholder dermed en installasjonsveiledning på hvordan installasjon og kjøring av koden foregår.
Dokumentet er skrevet i forbindelse med faget TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør våren 2021. Hensikten med dokumentet er å gi en beskrivelse av systemet som er laget, og inneholder dermed informasjon på kode og avhengigheter som er benyttet.
___
### Prosjektstruktur
* frame_extraction.py - inneholder kode for genereing av frames ut fra en video
* generate_train_and_valid_data.py - inneholder kode som forenkler prosessen med innedeling av trenings- og valideringsdata i Darknet.
Kjør følgende kommando for installasjon av nødvendige biblioteker:
> pip install -r requirements.txt
___
### Installasjon og kjøring
......@@ -22,6 +24,8 @@ De viktigste eksterne avhengighetene/programvarebibliotekene som har blitt brukt
> python detect.py --weights ./checkpoints/yolov4-tiny-416 --size 416 --model yolov4 --images ./data/test-data.txt --tiny --output ./detections/ --dont_show --ground_truth
* [theAIGuysCode/yolov4-deepsort](https://github.com/theAIGuysCode/yolov4-deepsort) - Repository med kode for konvertering av Darknet-modeller til TensorFlow, samt implementasjon av objektsporingsalgoritmen DeepSORT. Dette repositoriet ble brukt som sjekk på hvordan de trente YOLO-modellene fungerte med sporing.
* [protocolbuffers/protobuf](https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases?fbclid=IwAR12YGQMJ77evhzfdu2_h2YdZecCu7EHYUCXDx9Zc1iHh-DjETO_exycIfU) - Repository med kode brukt i forbinelse med
* [protocolbuffers/protobuf](https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases?fbclid=IwAR12YGQMJ77evhzfdu2_h2YdZecCu7EHYUCXDx9Zc1iHh-DjETO_exycIfU) - Repository med kode brukt i forbinelse med trening av SSD, og er nødvendig for å konfigurere modeller og trene parametre.
* [TensorFlow Object Detection API](https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection) - Repository med kode for trening av objektdetekteringsmodeller med TensorFlow. Brukt i forbindelse med trening av SSD-modeller.
opencv-python==4.5.1.48
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment