Commit f8a3390a authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Oppsummering kode uke34

parent ee0e8e35
''' UKE 34 '''
# Oppsummering kode: Hva ble gjennomgått denne uken?
# interaktiv modus
#Kjør kode direkte, test kode hurtig
# aritmetiske uttrykk
pluss = 9+4
minus = 9-4
gange = 9*4
dele = 9/4
heltallsdivisjon = 9//4
modulo = 9%4
# print-funksjonen
print('Hello World!')
# input-funksjonen
a = input('Skriv noe: ')
# variabler
tekst = 'tekst'
tall = 9
# datatyper: string, int, float, boolean
string = 'en tekststreng'
integer = 5
flyttall = 5.4
sant = True
# f-string
print(f'2+5 = {2+5}')
variabel = 0.5685343
print(f'{variabel} avrundet: {variabel:.1f}')
print(f'{variabel} i prosent: {variabel:.0%}')
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment