Commit e58489cd authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Kode fredag 27. parallell 3

parent e2fa545a
def calculateScores(homeGoals, awayGoals):
if homeGoals > awayGoals:
print('Hjemmeseier')
elif homeGoals < awayGoals:
print('Borteseier')
else:
print('Uavgjort')
calculateScores(2,3)
\ No newline at end of file
tekst = ' "h"ei '
print(tekst)
\ No newline at end of file
'''KALKULATOR'''
a = 9
b = 4
# regneartene: +, -, *, /, //, %
# addisjon og subtraksjon
print(a+b)
print(a-b)
# multiplikasjon og divisjon
print(a*b)
print(a/b)
# heltallsdivisjon og modulo (restdivisjon)
print(a//b)
print(a%b)
'''VITENSKAPELIG NOTASJON'''
x = 5.00214 * 10 ** (23)
y = 2 * 10 ** (23)
z = 3.8001 ** (-23)
# skriv tallene på vitenskapelig notasjon
a = 5.00214e+23
b = 2e+23
c = 3.8001e-23
\ No newline at end of file
'''PRINT-FUNKSJONEN'''
# print ut "Hello World!"
print('Hello World!')
# print ut a + b, med tekst
a = 5
b = 4
print('5 + 4 = ', a+b)
'''input'''
'''
# legg sammen to tall fra bruker og skriv ut:
bruker1 = input('Skriv inn et tall: ')
bruker1 = int(bruker1)
bruker2 = input('Skriv inn enda et tall: ')
bruker2 = int(bruker2)
print('Summen blir: ', bruker1+bruker2)
navn = input('Skriv navnet ditt: ')
print('Hei ' + navn + '!')
'''
# legge sammen to tall fra bruker, og gjøre om
#til streng igjen og skrive ut
a = int(input('Tall1: '))
b = int(input('Tall2: '))
total = a+b
streng = str(total)
print(a, ' + ', b, ' = ' + streng)
\ No newline at end of file
'''VARIABLER'''
# opprette variabler, lag en variabel med et tall
tall = 4
# lag en variabel med tekst
tekst = 'min tekst'
# lag en variabel med et kommatall
desimal = 6.2731
# legge sammen variabler
total = tall+desimal
print(total)
print(tekst*tall)
'''EKSEMPEL VARIABLER'''
timer = float(input('Oppgi antall timer: '))
timelonn = input('Oppgi kroner: ')
timelonn = float(timelonn)
lonn = timer * timelonn
print('Lønnen ble: ', lonn)
\ No newline at end of file
'''datatyper'''
# string, int, float, boolean
string = 'Hei på deg!'
integer = 7
desimal = 6.62362
sant = True
usant = False
# legge sammen datatyper og casting
gjorOmTilTekst = str(sant)
print(gjorOmTilTekst)
tilFloat = float(integer)
print(integer)
print(tilFloat)
'''f-string'''
# Vi bygger en f-string!
#navn = input('Skriv inn noe: ')
#print(f'Hei {navn}!')
a = 6
b = 73
print(f'{a} / {b} = {a/b}')
print(f'{a} / {b} = {a/b:.2%}')
print(f'{a} / {b} = {a/b:e}')
'''
# 2 desimaler, f står for float
print(f'{1/3:.2f}')
# 2 desimaler og setter av ti tegn
print(f'{1/3:10.2f}')
# vitenskapelig notasjon på tallet (e)
print(f'{1/3:e}')
# tallet i prosent med 0 desimaler
print(f'{1/3:.0%}')
# heltall der det settes av ti tegn
print(f'{500:10d}')
'''
#Prøv deg frem! Dette læres best av å prøve!
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment