Commit e2fa545a authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Oppdatert oppsummering uke 34

+ oppdatering README
parent f8a3390a
......@@ -6,8 +6,8 @@ Her blir koden som blir skrevet og lagret i forelesningen tilgjengeliggjort slik
## Parallell 2
Forelesningskode fra parallell 2 (torsdager 08:15-10:00, samt onsdag uke 34+35) høsten 2021. Filene finner du i riktig ukenummer her.
## Parallell 3
Forelesningskode parallell 3 for de første ukene er også tilgjengelig her. Den blir publisert i 'parallell3', og så i riktig ukenummer.
## Parallell 3 uke 34+35
Forelesningskode parallell 3 for de første ukene er også tilgjengelig her. Den blir publisert i riktig ukenummer, og så i 'parallell3'.
## Tilbakemelding
Gjerne kom med tilbakemelding på forelesningskoden, mappestruktur eller lignende på magnus.tvilde 'alfakrøll' ntnu.no.
\ No newline at end of file
......@@ -14,22 +14,29 @@ modulo = 9%4
# print-funksjonen
print('Hello World!')
print('2+2: ', 2+2)
# input-funksjonen
a = input('Skriv noe: ')
# variabler
tekst = 'tekst'
tall = 9
tall = 9
# datatyper: string, int, float, boolean
string = 'en tekststreng'
string2 = '4'
integer = 5
flyttall = 5.4
sant = True
# legge sammen variabler, gjøre om mellom datatyper
total = int(string2) + integer
gjorOm = str(total)
# f-string
print(f'2+5 = {2+5}')
variabel = 0.5685343
print(f'{variabel} avrundet: {variabel:.1f}')
print(f'{variabel} i prosent: {variabel:.0%}')
\ No newline at end of file
print(f'{variabel} i prosent: {variabel:.0%}')
print(f'{variabel} i vitenskapelig notasjon: {variabel:e}')
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment