Commit e4089419 authored by Adrian Røstgård Flatner's avatar Adrian Røstgård Flatner
Browse files

Update README.md, glemte en setning

parent 1753a85c
......@@ -7,7 +7,7 @@ Appen gir et søkegrensesnitt der du kan søke opp alle varene fra vinmonopolet.
Hamburgermenyen øverst til venstre gjør det mulig å filtrere resultatsettet. Her kan man velge mellom kategorier av de forskjellige varene. Radioknappene er laget med react-native-radio-form pakken. I tillegg kan man sortere resultatlisten alfabetisk, etter pris og volum. Sorteringen blir gjort med hjelp av react-native-picker-select pakken.
Persistent lagring av data med favoritter.
Persistent lagring av data med favoritter er gjort med AsyncStorage for å lagre favoritter.
## git
Prosjektet er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser. Gruppen benytter seg av best practice i forbindelse med pushing, merging og generelt samarbeid med git.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment