Commit bcd2c4e5 authored by Halvor Horge's avatar Halvor Horge

Update README.md

parent caee9c5a
......@@ -7,14 +7,22 @@ Appen gir et søkegrensesnitt der du kan søke opp alle varene fra vinmonopolet.
Hamburgermenyen øverst til venstre gjør det mulig å filtrere resultatsettet. Her kan man velge mellom kategorier av de forskjellige varene. Radioknappene er laget med react-native-radio-form pakken. I tillegg kan man sortere resultatlisten alfabetisk, etter pris og volum. Sorteringen blir gjort med hjelp av react-native-picker-select pakken.
Persistent lagring av data med favoritter
Persistent lagring av data med favoritter.
## git
Oppgaven er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser
Oppgaven er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser.
## Teknologi
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen
**Api:**
Vi har valgt å bruke en annen backend for denne oppgaven. Vi ville gjerne ha en backend som var lettere å implementere og gjorde sortering osv. enklere for oss i dette prosjektet. Etter diskusjon innad og med andre grupper endte vi opp med en løsning som bruker GraphQL. Gruppe 26 lot oss bruke deres database og backend, noe som viste seg å være et godt valg, med mye innebygget funksjonalitet.
Backenden har god støtte for filtrering, søking og lignende queries som vi har benyttet oss av i stor grad. Data hentes fra http://it2810-26.idi.ntnu.no:4000/.
Ved bruk av en annen backend har vi fått større innsikt i hvordan det kan gjøres, og mer peiling på hvordan fetching av data kan gjøres mer dynamisk enn vi har gjort i tidligere prosjekter.
**React Native:**
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen.
## Testing
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment