Commit 99f9fb60 authored by Halvor Horge's avatar Halvor Horge
Browse files

Update README.md

parent bcd2c4e5
......@@ -14,7 +14,7 @@ Oppgaven er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det l
## Teknologi
**Api:**
**Database og Api:**
Vi har valgt å bruke en annen backend for denne oppgaven. Vi ville gjerne ha en backend som var lettere å implementere og gjorde sortering osv. enklere for oss i dette prosjektet. Etter diskusjon innad og med andre grupper endte vi opp med en løsning som bruker GraphQL. Gruppe 26 lot oss bruke deres database og backend, noe som viste seg å være et godt valg, med mye innebygget funksjonalitet.
Backenden har god støtte for filtrering, søking og lignende queries som vi har benyttet oss av i stor grad. Data hentes fra http://it2810-26.idi.ntnu.no:4000/.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment