Commit 5596d2b2 authored by Halvor Horge's avatar Halvor Horge

Update README.md

parent 201adc02
# Project4
# Drinks - project 4
## Innhold og Funksjonalitet
......@@ -10,7 +10,7 @@ Hamburgermenyen øverst til venstre gjør det mulig å filtrere resultatsettet.
Persistent lagring av data med favoritter.
## git
Oppgaven er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser.
Prosjektet er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser. Gruppen benytter seg av best practice i forbindelse med pushing, merging og generelt samarbeid med git.
## Teknologi
......@@ -24,9 +24,16 @@ Ved bruk av en annen backend har vi fått større innsikt i hvordan det kan gjø
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen.
**Andre teknologier og rammeverk**
Prosjektet inneholder en god del enkle rammeverk og teknologier for å forenkle både styling og funksjonalitet. Installering av disse følger under, og linker med dokumentasjon ligger under kilder.
Grunnlaget for bruken av de fleste av disse går på enkleste vei mot et pent resultat for appen.
Redux er brukt for håndtering av state, noe som er valgt å holdes konsekvent for at gruppen skal få god øving. Dette er veldig relevant for fremtidig arbeid.
## Testing
Testing av applikasjonen er gjort på en iphone 6s, Huawei Mate 20 pro og OnePlus 6t. Vi har gjort en end to end testing ved å gå over funksjonaliteten i kravene og sørget for at alt fungerer slik det er tenkt.
Testing av applikasjonen er gjort på en iphone 6s, Huawei Mate 20 pro og OnePlus 6t. Vi har gjort end to end testing ved å gå over funksjonaliteten i kravene og sørget for at alt fungerer slik det er tenkt.
## npm install
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment