Commit 45a8a312 authored by Halvor Horge's avatar Halvor Horge

Update README.md

parent 5596d2b2
......@@ -22,7 +22,7 @@ Ved bruk av en annen backend har vi fått større innsikt i hvordan det kan gjø
**React Native:**
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen.
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen. Dette viste seg å gi et enkelt og raskt oppsett av react native, med mye dokumentasjon og hjelp.
**Andre teknologier og rammeverk**
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment