Commit 258587e7 authored by Joakim Hantho Qvale's avatar Joakim Hantho Qvale

Update README.md

parent 187f7e51
# Project4
##Innhold og Funksjonalitet
Appen gir et søkegrensesnitt der du kan søke opp alle varene fra vinmonopolet. Når listen, laget med hjelp av react-native-elements, lastes står det Loading.., og når den er ferdig lastet kommer det en listevisning av objektene. Resultatsettet lastes dynamisk når man scroller ned og trykker på «LOAD MORE» knappen. Trykker man på et listelement dukker det opp et overlay, hentet fra react-native-elements, med detaljert visning av den varen.
Hamburgermenyen øverst til venstre gjør det mulig å filtrere resultatsettet. Her kan man velge mellom kategorier av de forskjellige varene. Radioknappene er laget med react-native-radio-form pakken. I tillegg kan man sortere resultatlisten alfabetisk, etter pris og volum. Sorteringen blir gjort med hjelp av react-native-picker-select pakken.
Persistent lagring av data med favoritter
##git
Oppgaven er delt opp i issues og hver commit er markert med hvilken issue det løser
##Teknologi
Appen er laget i React Native og vi har brukt expo-cli i utviklingen
##Testing
Testing av applikasjonen er gjort på en iphone 6s, Huawei Mate 20 pro og OnePlus 6t. Vi har gjort en end to end testing ved å gå over funksjonaliteten i kravene og sørget for at alt fungerer slik det er tenkt.
### npm install
react-native-elements
react-native-radio-form
react-native-community/async-storage
npm install react-native-picker-select
react-native-picker-select
npm i react-native-shapes
react-native-shapes
KILDER:
https://react-native-elements.github.io/react-native-elements/docs/getting_started.html
https://www.npmjs.com/package/react-native-radio-form
https://www.npmjs.com/package/react-native-chart-kit
https://react-native-elements.github.io/react-native-elements/docs/header.html
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment