Commit c5301abd authored by haavapet's avatar haavapet

testing mobil enhet

parent b19e8a8c
Pipeline #50400 failed with stages
in 2 minutes and 18 seconds
......@@ -21,10 +21,10 @@ Responsive web design: En viktig del av responsiveness til nettsiden, er hamburg
Node.js og NPM: vi har fulgt oppskriften og brukt create-react-app for å lage nettsiden.
Testing: Her har vi tatt i bruk en ekstremt enkel snapshot test basert på jest. En snapshot test fungerer ved å ta et 'bilde' av hva som blir renderet av en komnponent og da ser på diffen på bildet og reelle outputet hver gang testen kjøres. Her har vi brukt root-noden som komponenten som blir sammenlignet, som i hovedsak er egentlig ekstremt upraktisk da hver minste endring kommer til å triggere en feil som gjør at man konstant må ippdatere bildet som igjen går litt imot hensikten med snapshot testing. Videre har nettsiden blitt testet på chrome, safari.
Testing: Her har vi tatt i bruk en ekstremt enkel snapshot test basert på jest. En snapshot test fungerer ved å ta et 'bilde' av hva som blir renderet av en komnponent og da ser på diffen på bildet og reelle outputet hver gang testen kjøres. Her har vi brukt root-noden som komponenten som blir sammenlignet, som i hovedsak er egentlig ekstremt upraktisk da hver minste endring kommer til å triggere en feil som gjør at man konstant må ippdatere bildet som igjen går litt imot hensikten med snapshot testing. Videre har nettsiden blitt testet på chrome, safari. Videre har vi testet nettsiden på forskjellige mobile enheter, både i horisontal og vertikal stilling, og alt fungerer som de skal.
## Innstalasjon på server:
Deployment av production build var gjort basert på instruksjoner fra arbeidskravet. Prosjektet ble buildet gjennom npm run build. Deretter ble build mappen sendt til webserveren og deretter flyttet til /var/www/html/ og ligger når tilgjengelig der.
## Bruk av git, koding
## Bruk av git, koding
Vi har etter vår beste evne forsøkt å holde god oversikt i koden, med navngivning som passet best til situasjonene. Vi benyttet oss av issues for å holde kontroll på hva som skulle gjøres, og branches for å ha god oversikt over hva som ble pushet til develop. Vi har også valgt at hver gang en feature er ferdig, må en annen person lese over diffen og godkjenne merge-requesten.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment