Commit 57c59861 authored by Bendik's avatar Bendik
Browse files

Adds more to the readme

parent a85acc81
......@@ -10,6 +10,9 @@
# Krav til funksjonalitet
#### Responsive Web Design
Responsive design ble lagt til sent i prosessen. På grunn av manglende kunnskap om viewport, flex og grid ble det noe manglende finpuss på stylen.
Vi har brukt media queries for å skille mellom stor og liten skjerm. Viewport har blitt brukt for tekststørrelse så den ikke blir alt for liten i forhold til skjermen.
Vi har brukt grid for å få til et flytende layout. Det er vanskelig å bedømme om vi har et skalerende bilde, ettersom vi ikke rakk å få til at bildet blir lastet inn riktig.
# Krav til bruk av teknologi
......@@ -21,9 +24,10 @@ __handleClick__ i _App.js_ lagrer de nåverende valgene til local storage når k
#### AJAX
Å få til AJAX viste seg å være mer komplisert enn vi hadde forutsett. Det er gjort et forsøk på å hente ut teksten fra JSON-filen i _ArtView.js_, men dette fikk vi dessverre ikke til.
Her brukte vi en guide fra [reactjs.org](https://reactjs.org/docs/faq-ajax.html) for å prøve å få til AJAX-callet ordentlig.
Selve syntaxen på hvordan man setter opp et kall og henter data tror vi dog at vi har skjønt til en viss grad, og det er da dette vi har skrevet inn i øverst i _ArtView.js_.
AJAX har blitt delvis inmplementert, ettersom gruppen ikke fikk til å fetche noe som helst før ca klokka 21 på innleveringsdagen.
Det ble implementert ved hjelp av å legge til en state i ArtView, og gruppa la til fetch-funksjonene inni ComponentDidMount. Da gruppa til slutt fikk det til, dukket det opp to problemer som vi ikke har rukket å fikse:
nemlig at lyden ikke blir lastet inn riktig, og at vi endte opp med ren tekst som SVG-bilde. Plana var å bruke en DOMParser, men gruppa hadde ikke tid til å finne ut hvordan det funker.
Planen for å fikse forskjellig utstilling for hver ArtView var å bruke tallet til ArtView (0,1,2,3) for å peke på hvilken tab man er i.
#### HTML Web Storage
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment