Commit 294ba490 authored by Amalie Henni's avatar Amalie Henni
Browse files

finish documentation and some lint errors

parent 2fa77b9a
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="JavaScriptSettings">
<option name="languageLevel" value="JSX" />
</component>
</project>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectTasksOptions">
<TaskOptions isEnabled="true">
<option name="arguments" value="--write $FilePathRelativeToProjectRoot$" />
<option name="checkSyntaxErrors" value="true" />
<option name="description" />
<option name="exitCodeBehavior" value="ERROR" />
<option name="fileExtension" value="js" />
<option name="immediateSync" value="false" />
<option name="name" value="Prettier" />
<option name="output" value="$FilePathRelativeToProjectRoot$" />
<option name="outputFilters">
<array />
</option>
<option name="outputFromStdout" value="false" />
<option name="program" value="/usr/local/Cellar/prettier/1.19.1/libexec/lib/node_modules/prettier/bin-prettier.js" />
<option name="runOnExternalChanges" value="true" />
<option name="scopeName" value="Project Files" />
<option name="trackOnlyRoot" value="false" />
<option name="workingDir" value="$ProjectFileDir$" />
<envs>
<env name="COMPILE_PARTIAL" value="true" />
</envs>
</TaskOptions>
</component>
</project>
\ No newline at end of file
npm install react-navigation
# Installasjon og bruk
For å kjøre prosjektet, skriv inn følgende kommandoer i terminalen:
......@@ -9,6 +7,8 @@ For å kjøre prosjektet, skriv inn følgende kommandoer i terminalen:
3. `cd ../backend && npm install`
4. Deretter kjør `npm start` i backend-mappen
*Dersom dette ikke er tilstrekkelig, se på teknologiene vi har tatt i bruk i frontend og backend.*
# Dokumentasjon
Vi har laget en app som viser frem steder i verden. Den har en hjem-side, en utforsker-side og en favoritt-side. Nederst vises en tab-bar som brukes til å navigere mellom de tre sidene. Ved å trykke på taben med huset kommer man til hjem-siden, ved å trykke på søkeikonet, kommer man inn til utforsk-siden og ved å trykke på hjertet kommer man til sin favoritt.
......@@ -31,7 +31,7 @@ Begge disse issuene ligger i "Open" fordi vi syntes det ble rart å legge dem i
## Design
Vi har gått for et minimaslistisk design for å gjøre siden oversiktelig og for at den skal være enkel å bruke. Vi har for det meste brukt react sine eksterne biblioteker, og det gjør at siden holder seg konsistent i design.
Vi prøve også å gjøre designet så likt som nettsiden i prosjekt3 som mulig slik at disse skulle være kosistente med hverandre.
Vi prøve også å gjøre designet så likt som nettsiden i prosjekt 3 som mulig slik at disse skulle være kosistente med hverandre.
## Frontend
......@@ -55,7 +55,7 @@ Av teknologier til backend har vi brukt Express, MondoDB og Mongoose.
Det er mulighet for detaljert visning ved å trykke på kortelementene. Da kommer det opp en dialogboks med informasjon om stedet, mulighet for å legge til/fjerne som favoritt og lukke boksen. Dialogen kan også lukkes ved å trykke utenfor boksen.
Vi har hatt litt problemer med scrolling inni boksen, så hvis det er en lang beskrivelse på setdet, kan det bli vanskelig å se alt fordi skrollingen ikke fungerer som den skal.
Vi har hatt litt problemer med scrolling inni boksen, så hvis det er en lang beskrivelse på stedet, kan det bli vanskelig å se alt fordi skrollingen ikke fungerer som den skal.
Vi har prøvd å fikse opp i det uten hell og valgte derfor å bare nedprioritere det grunnet tidsmangel, og at det ikke er den verste feilen. Hadde vi hatt mer tid, skulle vi gjerne sett at det fungerte optimalt.
## Persistent lagring av data
......@@ -71,9 +71,9 @@ Koden som setter, henter og fjerner favoritt ligger i frontend > api > fetchers.
I dette prosjektet er master-branchen "hellig" og skal alltid ha velfungerende og kjørende kode. Til utviklingen har vi opprettet ulike brancher til de forskjellige issuesene, samt merket hver commit med hvilken issue de tilhører. De stedene vi ikke har lagt til dette, er det fordi vi committer en quick fix eller at committen ikke tilhører noen spesiell issue. Vi har også laget merge requests når vi skal merge til master. Dette gjør det lettere å oppdage merge conflicts og at vi ikke merger dårlig kode til master.
Vi har kommentert koden på en saklig måte, og prøvd å supplere koden strategisk og konstruktivt. For å gjøre koden vår enda mer ryddig enn i prosjekt 3, har vi prøvd å gi alle komponenter og funksjoner fornuftige navn slik at man lett skal skjønne hva de er og gjør, tillegg til å gjøre ting konsistent og oversiktlig.
Til formattering og linting har vi brukt Prettier.
## Testing
Kjør `npx cypress open` for å teste.
For ende-til-ende-testing har vi brykt Cypress. Da får vi testet applikasjonen tilstrekkelig på en enkel og oversiktlig måte. I tillegg er det lett å følge testene og se hva som skjer.
For ende-til-ende-testing har vi manuelt testet appen på ulike enheter. På gruppen har vi to med ios og én med andriod, noe som har gitt mulighet til å teste ulike enheter forløpende.
I løpet av prosjektet har vi jobbet tett med mobilene for å teste om koden fungerer.
På den måten har vi hatt testing kontinuerlig gjennom prosjektet og det har vært lettere å oppdage feil på applikasjonen.
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
{
"baseUrl": "http://10.24.1.70:19006/"
}
{
"name": "Using fixtures to represent data",
"email": "hello@cypress.io",
"body": "Fixtures are a great way to mock data for responses to routes"
}
/// <reference types="Cypress" />
context('Actions', () => {
beforeEach(() => {
cy.visit('https://example.cypress.io/commands/actions')
})
// https://on.cypress.io/interacting-with-elements
it('.type() - type into a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/type
cy.get('.action-email')
.type('fake@email.com').should('have.value', 'fake@email.com')
// .type() with special character sequences
.type('{leftarrow}{rightarrow}{uparrow}{downarrow}')
.type('{del}{selectall}{backspace}')
// .type() with key modifiers
.type('{alt}{option}') //these are equivalent
.type('{ctrl}{control}') //these are equivalent
.type('{meta}{command}{cmd}') //these are equivalent
.type('{shift}')
// Delay each keypress by 0.1 sec
.type('slow.typing@email.com', { delay: 100 })
.should('have.value', 'slow.typing@email.com')
cy.get('.action-disabled')
// Ignore error checking prior to type
// like whether the input is visible or disabled
.type('disabled error checking', { force: true })
.should('have.value', 'disabled error checking')
})
it('.focus() - focus on a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/focus
cy.get('.action-focus').focus()
.should('have.class', 'focus')
.prev().should('have.attr', 'style', 'color: orange;')
})
it('.blur() - blur off a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/blur
cy.get('.action-blur').type('About to blur').blur()
.should('have.class', 'error')
.prev().should('have.attr', 'style', 'color: red;')
})
it('.clear() - clears an input or textarea element', () => {
// https://on.cypress.io/clear
cy.get('.action-clear').type('Clear this text')
.should('have.value', 'Clear this text')
.clear()
.should('have.value', '')
})
it('.submit() - submit a form', () => {
// https://on.cypress.io/submit
cy.get('.action-form')
.find('[type="text"]').type('HALFOFF')
cy.get('.action-form').submit()
.next().should('contain', 'Your form has been submitted!')
})
it('.click() - click on a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/click
cy.get('.action-btn').click()
// You can click on 9 specific positions of an element:
// -----------------------------------
// | topLeft top topRight |
// | |
// | |
// | |
// | left center right |
// | |
// | |
// | |
// | bottomLeft bottom bottomRight |
// -----------------------------------
// clicking in the center of the element is the default
cy.get('#action-canvas').click()
cy.get('#action-canvas').click('topLeft')
cy.get('#action-canvas').click('top')
cy.get('#action-canvas').click('topRight')
cy.get('#action-canvas').click('left')
cy.get('#action-canvas').click('right')
cy.get('#action-canvas').click('bottomLeft')
cy.get('#action-canvas').click('bottom')
cy.get('#action-canvas').click('bottomRight')
// .click() accepts an x and y coordinate
// that controls where the click occurs :)
cy.get('#action-canvas')
.click(80, 75) // click 80px on x coord and 75px on y coord
.click(170, 75)
.click(80, 165)
.click(100, 185)
.click(125, 190)
.click(150, 185)
.click(170, 165)
// click multiple elements by passing multiple: true
cy.get('.action-labels>.label').click({ multiple: true })
// Ignore error checking prior to clicking
cy.get('.action-opacity>.btn').click({ force: true })
})
it('.dblclick() - double click on a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/dblclick
// Our app has a listener on 'dblclick' event in our 'scripts.js'
// that hides the div and shows an input on double click
cy.get('.action-div').dblclick().should('not.be.visible')
cy.get('.action-input-hidden').should('be.visible')
})
it('.rightclick() - right click on a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/rightclick
// Our app has a listener on 'contextmenu' event in our 'scripts.js'
// that hides the div and shows an input on right click
cy.get('.rightclick-action-div').rightclick().should('not.be.visible')
cy.get('.rightclick-action-input-hidden').should('be.visible')
})
it('.check() - check a checkbox or radio element', () => {
// https://on.cypress.io/check
// By default, .check() will check all
// matching checkbox or radio elements in succession, one after another
cy.get('.action-checkboxes [type="checkbox"]').not('[disabled]')
.check().should('be.checked')
cy.get('.action-radios [type="radio"]').not('[disabled]')
.check().should('be.checked')
// .check() accepts a value argument
cy.get('.action-radios [type="radio"]')
.check('radio1').should('be.checked')
// .check() accepts an array of values
cy.get('.action-multiple-checkboxes [type="checkbox"]')
.check(['checkbox1', 'checkbox2']).should('be.checked')
// Ignore error checking prior to checking
cy.get('.action-checkboxes [disabled]')
.check({ force: true }).should('be.checked')
cy.get('.action-radios [type="radio"]')
.check('radio3', { force: true }).should('be.checked')
})
it('.uncheck() - uncheck a checkbox element', () => {
// https://on.cypress.io/uncheck
// By default, .uncheck() will uncheck all matching
// checkbox elements in succession, one after another
cy.get('.action-check [type="checkbox"]')
.not('[disabled]')
.uncheck().should('not.be.checked')
// .uncheck() accepts a value argument
cy.get('.action-check [type="checkbox"]')
.check('checkbox1')
.uncheck('checkbox1').should('not.be.checked')
// .uncheck() accepts an array of values
cy.get('.action-check [type="checkbox"]')
.check(['checkbox1', 'checkbox3'])
.uncheck(['checkbox1', 'checkbox3']).should('not.be.checked')
// Ignore error checking prior to unchecking
cy.get('.action-check [disabled]')
.uncheck({ force: true }).should('not.be.checked')
})
it('.select() - select an option in a <select> element', () => {
// https://on.cypress.io/select
// Select option(s) with matching text content
cy.get('.action-select').select('apples')
cy.get('.action-select-multiple')
.select(['apples', 'oranges', 'bananas'])
// Select option(s) with matching value
cy.get('.action-select').select('fr-bananas')
cy.get('.action-select-multiple')
.select(['fr-apples', 'fr-oranges', 'fr-bananas'])
})
it('.scrollIntoView() - scroll an element into view', () => {
// https://on.cypress.io/scrollintoview
// normally all of these buttons are hidden,
// because they're not within
// the viewable area of their parent
// (we need to scroll to see them)
cy.get('#scroll-horizontal button')
.should('not.be.visible')
// scroll the button into view, as if the user had scrolled
cy.get('#scroll-horizontal button').scrollIntoView()
.should('be.visible')
cy.get('#scroll-vertical button')
.should('not.be.visible')
// Cypress handles the scroll direction needed
cy.get('#scroll-vertical button').scrollIntoView()
.should('be.visible')
cy.get('#scroll-both button')
.should('not.be.visible')
// Cypress knows to scroll to the right and down
cy.get('#scroll-both button').scrollIntoView()
.should('be.visible')
})
it('.trigger() - trigger an event on a DOM element', () => {
// https://on.cypress.io/trigger
// To interact with a range input (slider)
// we need to set its value & trigger the
// event to signal it changed
// Here, we invoke jQuery's val() method to set
// the value and trigger the 'change' event
cy.get('.trigger-input-range')
.invoke('val', 25)
.trigger('change')
.get('input[type=range]').siblings('p')
.should('have.text', '25')
})
it('cy.scrollTo() - scroll the window or element to a position', () => {
// https://on.cypress.io/scrollTo
// You can scroll to 9 specific positions of an element:
// -----------------------------------
// | topLeft top topRight |
// | |
// | |
// | |
// | left center right |
// | |
// | |
// | |
// | bottomLeft bottom bottomRight |
// -----------------------------------
// if you chain .scrollTo() off of cy, we will
// scroll the entire window
cy.scrollTo('bottom')
cy.get('#scrollable-horizontal').scrollTo('right')
// or you can scroll to a specific coordinate:
// (x axis, y axis) in pixels
cy.get('#scrollable-vertical').scrollTo(250, 250)
// or you can scroll to a specific percentage
// of the (width, height) of the element
cy.get('#scrollable-both').scrollTo('75%', '25%')
// control the easing of the scroll (default is 'swing')
cy.get('#scrollable-vertical').scrollTo('center', { easing: 'linear' })
// control the duration of the scroll (in ms)
cy.get('#scrollable-both').scrollTo('center', { duration: 2000 })
})
})
/// <reference types="Cypress" />
context('Aliasing', () => {
beforeEach(() => {
cy.visit('https://example.cypress.io/commands/aliasing')
})
it('.as() - alias a DOM element for later use', () => {
// https://on.cypress.io/as
// Alias a DOM element for use later
// We don't have to traverse to the element
// later in our code, we reference it with @
cy.get('.as-table').find('tbody>tr')
.first().find('td').first()
.find('button').as('firstBtn')
// when we reference the alias, we place an
// @ in front of its name
cy.get('@firstBtn').click()
cy.get('@firstBtn')
.should('have.class', 'btn-success')
.and('contain', 'Changed')
})
it('.as() - alias a route for later use', () => {
// Alias the route to wait for its response
cy.server()
cy.route('GET', 'comments/*').as('getComment')
// we have code that gets a comment when
// the button is clicked in scripts.js
cy.get('.network-btn').click()
// https://on.cypress.io/wait
cy.wait('@getComment').its('status').should('eq', 200)
})
})
/// <reference types="Cypress" />
context('Assertions', () => {
beforeEach(() => {
cy.visit('https://example.cypress.io/commands/assertions')
})
describe('Implicit Assertions', () => {
it('.should() - make an assertion about the current subject', () => {
// https://on.cypress.io/should
cy.get('.assertion-table')
.find('tbody tr:last')
.should('have.class', 'success')
.find('td')
.first()
// checking the text of the <td> element in various ways
.should('have.text', 'Column content')
.should('contain', 'Column content')
.should('have.html', 'Column content')
// chai-jquery uses "is()" to check if element matches selector
.should('match', 'td')
// to match text content against a regular expression
// first need to invoke jQuery method text()
// and then match using regular expression
.invoke('text')
.should('match', /column content/i)
// a better way to check element's text content against a regular expression
// is to use "cy.contains"
// https://on.cypress.io/contains
cy.get('.assertion-table')
.find('tbody tr:last')
// finds first <td> element with text content matching regular expression
.contains('td', /column content/i)
.should('be.visible')
// for more information about asserting element's text
// see https://on.cypress.io/using-cypress-faq#How-do-I-get-an-element’s-text-contents
})
it('.and() - chain multiple assertions together', () => {
// https://on.cypress.io/and
cy.get('.assertions-link')
.should('have.class', 'active')
.and('have.attr', 'href')
.and('include', 'cypress.io')
})
})
describe('Explicit Assertions', () => {
// https://on.cypress.io/assertions
it('expect - make an assertion about a specified subject', () => {
// We can use Chai's BDD style assertions
expect(true).to.be.true
const o = { foo: 'bar' }
expect(o).to.equal(o)
expect(o).to.deep.equal({ foo: 'bar' })
// matching text using regular expression
expect('FooBar').to.match(/bar$/i)
})
it('pass your own callback function to should()', () => {
// Pass a function to should that can have any number
// of explicit assertions within it.
// The ".should(cb)" function will be retried
// automatically until it passes all your explicit assertions or times out.
cy.get('.assertions-p')
.find('p')
.should(($p) => {
// https://on.cypress.io/$
// return an array of texts from all of the p's
// @ts-ignore TS6133 unused variable
const texts = $p.map((i, el) => Cypress.$(el).text())
// jquery map returns jquery object
// and .get() convert this to simple array
const paragraphs = texts.get()
// array should have length of 3
expect(paragraphs, 'has 3 paragraphs').to.have.length(3)
// use second argument to expect(...) to provide clear
// message with each assertion
expect(paragraphs, 'has expected text in each paragraph').to.deep.eq([
'Some text from first p',
'More text from second p',
'And even more text from third p',
])
})
})
it('finds element by class name regex', () => {
cy.get('.docs-header')
.find('div')
// .should(cb) callback function will be retried
.should(($div) => {
expect($div).to.have.length(1)
const className = $div[0].className
expect(className).to.match(/heading-/)
})
// .then(cb) callback is not retried,
// it either passes or fails
.then(($div) => {
expect($div, 'text content').to.have.text('Introduction')
})
})
it('can throw any error', () => {
cy.get('.docs-header')
.find('div')
.should(($div) => {
if ($div.length !== 1) {
// you can throw your own errors
throw new Error('Did not find 1 element')
}
const className = $div[0].className
if (!className.match(/heading-/)) {
throw new Error(`Could not find class "heading-" in ${className}`)
}
})
})
it('matches unknown text between two elements', () => {
/**
* Text from the first element.
* @type {string}
*/
let text
/**
* Normalizes passed text,
* useful before comparing text with spaces and different capitalization.
* @param {string} s Text to normalize
*/
const normalizeText = (s) => s.replace(/\s/g, '').toLowerCase()
cy.get('.two-elements')
.find('.first')
.then(($first) => {
// save text from the first element
text = normalizeText($first.text())
})
cy.get('.two-elements')
.find('.second')
.should(($div) => {
// we can massage text before comparing
const secondText = normalizeText($div.text())
expect(secondText, 'second text').to.equal(text)
})
})
it('assert - assert shape of an object', () => {
const person = {
name: 'Joe',
age: 20,
}
assert.isObject(person, 'value is object')
})
})